• Klub

Stanovisko předsedy představenstva SK Sigma Olomouc, a. s.

  • 11. 3. 2024

Předem prosím ty čtenáře, kteří si neradi kazí bulvární příběhy fakty či ověřitelnými informacemi zasazenými do časového rámce, aby už nečetli dále, pro ostatní se pokusím shrnout pár vcelku jednoduše ověřitelných fakt k jednotlivým tématům, která vycházejí z veřejně dostupných informací (oproti panu novináři Michalu Kvasnicovi to zkusím namísto „dlouhého pozorování“ zasadit prostě i jen do reálných časových souvislostí).

k „rozprodeji majetku klubu“

Klub v posledních cca skoro 6 letech, tj. od roku 2018, neprodal žádné nemovitosti ani žádný jiný významný majetek. Andrův stadion byl převeden na statutární město Olomouc na základě rozhodnutí zastupitelstva ze dne 12. 3. 2018. Tento krok byl nezbytný v zájmu zachování stability klubu i infrastruktury fotbalového stadionu do budoucna. Většina ligových stadionů je městských, což významně pomáhá fotbalovým klubům v jejich hospodaření. Důvody, které vedly ke koupi a prodeji jsou uvedeny na stránkách statutárního města Olomouc

https://www.olomouc.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/zasedani-zastupitelstva/materialy/usneseni/180222092825000312/20180312/upravene

Je možno odcitovat ze zveřejněné důvodové zprávy : „Cílem statutárního města Olomouc, pro který zvažuje majetek nabýt, je přiměřená ochrana Androva stadionu do budoucna a současně oddělení tohoto majetku, včetně části užívané veřejností jako veřejný prostor (komunikace, parkoviště, odpočinková plocha, dopravní hřiště, park apod.), od majetku potřebného k provozování a financování profesionálního sportu a souvisejících činností, a to i v návaznosti na dlouhodobou potřebu vstupu nového akcionáře či investora do klubu, jehož zájmy z dlouhodobého hlediska mohou ale nemusí být stejné jako zájmy SMOL v této pro město Olomouc významné části, navíc v nejbližším okolí centra.“

Klub vybudoval Andrův stadion z podstatné části ze zdrojů získaných sportovní činností. Kupní cenu, kterou město splácí, a bude ještě splácet do 31. 12. 2029, to jsou prostředky, které byly dříve z oblasti sportu uvolněny do stavby stadiónu a nyní se opět postupně do rozpočtu klubu vrací. Co bude poté, až bude uhrazena poslední splátka, to opravdu teď nevím, je to ještě docela dlouhá doba. Určitě ale vím, že se klub musí na to připravit, ale potenciální záměry do budoucna zveřejní až ve vhodný čas, pokud v mezidobí nepřijde někdo jiný (nový) a nevyřeší to po svém.

Pokud se jedná o pozemek pod hřištěm s „umělkou“, tento byl prodán ještě před převodem Androva stadionu městu smlouvou z 21. 4. 2017. Důvodů, které k tomu vedly bylo několik. Předně tento pozemek byl určen klubem dlouhodobě k prodeji, neboť již nebylo možno na něm po ukončení životnosti stávajícího hřiště s umělým povrchem vybudovat nové hřiště. Bylo tomu tak pro vedený sousedský soudní spor se sousedním domem na základě žaloby proti klubu na obtěžování hlukem, světlem apod. Přes značné náklady na výstavbu „umělky“ byl nakonec ve snaze o smírné řešení se soudem a úřady, ale i sousedními domy, provoz do konce životnosti „umělky“ velmi omezen. To mělo vliv na ekonomiku celého projektu, což vedlo k rozhodnutí už „umělku“ udělat někde jinde. Důvodem k aktuálnímu prodeji (pozemku už určeného k prodeji) byla potřeba vyrovnání se s odcházejícím významným akcionářem Josefem Lébrem, který ukončil prve v roce 2016 svoje působení předsedy představenstva a po řadě jednání dne 21. 4. 2017 převedl svoje akcie na spolek SK Sigma. Od roku 2017 po tomto převodu zůstali již jen dva akcionáři, a to spolek a město. Tento prodej byl i určitým mementem k udržování vyrovnaného rozpočtu klubu a nezadlužování se. Je to opatrná strategie, ale prostě fotbal by se neměl hrát tzv. na dluh, čemuž odpovídají i podmínky licenčního řízení.

Co se týká těchto transakcí, přiznávám skromně, že jsem se jich účastnil v pozici místopředsedy představenstva (v době, kdy klub neměl předsedu představenstva do 5. 6. 2018) a naše advokátní kancelář k nim zpracovávala podstatnou část smluvní dokumentace. Od 5. 12. 2012 jsem byl místopředsedou představenstva (členem představenstva jsem byl od roku 2001) a po rezignaci Josefa Lébra v červnu 2016 mi nezbylo než z povinností této funkce vzniklou velmi složitou situaci řešit ve spolupráci se zbytkem představenstva, dozorčí radou a akcionáři (spolkem a městem).

Ing. Jiří Ficner byl členem představenstva do 3. 9. 2015 a znovu se stal členem představenstva 5. 6. 2018 ( viz www.justice.cz ). Zjevně tedy nemohl řešit žádný ze shora popsaných prodejů. Pokud tedy „ekonomický manažer Jiří Ficner jim (fanouškům) například před časem tvrdil, že klub žádný majetek rozprodávat nebude. Přitom už v té doby bylo zřejmé, že se tak děje. Čas to samozřejmě potvrdil, viz stadion i areál kolem něj včetně hřiště s umělou trávou, šaten a dalších pozemků.“ (pozn., citace z textu), pak by tak musel tvrdit nejpozději někdy v roce 2015 nebo pak po červnu 2018, ale po tomto datu se nic už neprodalo. Tak nevím….

Určitě za této situace nelze mluvit o rozprodávání majetku, když se cca 6 let nic z majetku neprodalo.

ke Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu v Olomouci (SVJ)

SK Sigma Olomouc, a. s. je jen jedním ze spoluvlastníků jižní tribuny s podílem nepřesahujícím 1 % celku. Významným spoluvlastníkem je statutární město Olomouc. Správu tohoto SVJ vykonává Správa nemovitostí Olomouc, a.s. (SNO), jejímž 100% akcionářem je statutární město Olomouc. SNO zajišťuje vyúčtování pro SVJ. Ve stávajícím výboru SVJ klub není členem výboru ani nemá žádného člena výboru SVJ z řad orgánů akciové společnosti. Kdo je členem výboru SVJ, jakož i další záležitosti SVJ, lze opět dohledat na www.justice.cz . Na otázku „Proč je Společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna Androva stadionu, kde je klub členem výboru, v soudním sporu s Jiřím Kubíčkem ohledně vyúčtování za rok 2021 a 2022“ lze odpovědět jednoduše: protože Jiří Kubiček podal na SVJ žalobu.

Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 24. 1. 2024 žalobu Jiřího Kubíčka proti SVJ i SNO pod sp.zn. 18 C 295/2023 zamítnul a zavázal žalobce uhradit náklady řízení. Rozsudek byl již ve sporu úspěšnému SVJ doručen.

k „Fakturaci zaměstnanců“, účetnictví a auditu

Cíleně dáno do uvozovek neb patrně každý (tedy skoro každý) už dnes ví, že fakturují společnosti nebo osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci nefakturují, tito dostávají mzdu. Klub mzdy řádně platí, stejně jako platí faktury podnikatelům. Proč ten, který podnikatel fakturuje na spolek nebo na akciovou společnost, je dáno podle toho, zda plnil vůči společnosti nebo spolku. V čem je toto „zvláštností ve fungování současné Sigmy, které vyvolávají řadu otázek“ nevím, stejně jako „Proč byli někteří zaměstnanci zničehonic žádání, aby fakturovali polovinu práce na spolek a polovinu na akciovou společnost, když do té doby vždy fakturovali jen akciovce?“, resp. na takovýto nesmysl nebudu raději ani odpovídat. Zaměstnanci prostě nefakturují.

Snad jen poznamenávám, že majitelem Androva stadionu je město, nájemcem spolek a podnájemcem akciová společnost. Na tomto místě si dovolím poděkovat statutárnímu městu Olomouc za významnou pomoc nejen se správou, ale zejména s rozvojem Androva stadionu, jako např. v tomto roce s připravovaným nezbytným novým osvětlením hlavní hrací plochy. Vše je řádně účtováno a vyúčtováváno.

Každopádně spolek i akciová společnost vedou řádně účetnictví, přičemž akciová společnost má každoročně účetnictví i řádně auditováno nezávislým auditorem. Pro větší transparentnost byla novým auditorem akciové společnosti v prosinci 2023 na valné hromadě společnosti zvolena renomovaná auditorská společnost Moore Audit CZ s.r.o. Praha, která audituje i všechny akciové společnosti statutárního města Olomouc. Volba tohoto auditora je zveřejněna i ve sbírce listin v obchodním rejstříku od 9.1.2024. Nechme se překvapit, zda nová auditorská společnost najde nějaké „kostlivce“, ale vsadím se, že nikoliv.

k letenkám do Turecka

Vypadá to tak, že klub nemá ani na letenky, ale není tomu tak. B-týmy obvykle nemívají zahraniční soustředění. Naše Béčko prostřednictvím trenéra Janotky přišlo s tím, že rozdíl v nákladech na soustředění, který byl v ceně letenky, uhradí po dohodě uvnitř týmu. Takový záměr byl schválen, po získání sponzorského příspěvku však vše uhradil klub.

ke vztahům se zaměstnanci

Toto považuji za docela interní záležitost klubu. Velmi těžko se k tomu veřejně vyjadřovat, aniž by byly porušeny i práva zaměstnanců. Určitě nemůžeme řešit tyto věci přes média, a už vůbec ne přes média, která by se měla věnovat spíše sportovním záležitostem. Ostatně ani není zřejmé, o které zaměstnance se má jednat, kteří by měli být součástí „personálního odlivu dlouholetých zaměstnanců“. Někteří zaměstnanci odešli do důchodu či ze zdravotních důvodů, jiní začali s klubem spolupracovat jako OSVČ, další využili nějaké jiné nabídky. Navíc někteří zaměstnanci odešli už po jednom či dvou letech, když jim nová práce nevyhovovala, tito patrně nesplňují „dlouholetost“. Pokud jsem měl možnost s některými odcházejícími hovořit, tak důvody byly různé, včetně určitých osobních příležitostí či záměrů, jiných představ apod. Asi po klubu nikdo nemůže chtít udělat přehled a rozebírat ty či ony důvody. Toto je soukromá věc každého. S klubem se žádný ze zaměstnanců nesoudí a vše bylo zaměstnancům vždy řádně uhrazeno. Klub má aktuálně zajištěn provoz dostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců. Problémy mohou být všude, ve fotbalovém klubu je práce náročná, odpovědná, často i po večerech, víkendech, mimo Olomouc, někdy i ve stresu a pod časovým tlakem a často i pod palbou kritiky. Slíbil jsem se držet fakt, tedy k ostatním personálním věcem bez jejich konkretizace a doložení se není možno zodpovědně vyjádřit, natožpak k údajným tvrzeným skutkům, které se měly stát před několika lety a sdělují je nejmenovaní „ex-zaměstnanci“. Snad mohu jen všem zaměstnancům, ať již těm, co odešli, tak i stávajícím poděkovat a přislíbit, že se v představenstvu více zaměříme na tuto problematiku.

k „alkoholu“

Považuji za nemístné vyjadřovat se k tomu, jak kdo tráví volný čas. Vyjádřím se k údajné kauze z Ostravy, protože na vítězném utkání proti Baníku 30. 7. 2022 jsem byl osobně přítomen a pohyboval jsem se v blízkosti Ladislava Mináře. Mohu zcela vyloučit, že by pan Minář byl opilý a musel ho někdo „dávat dohromady“. Byl tehdy naopak omylem polit jinou osobou a existuje na to dalších několik svědků. Tato „kauza“ navíc už v minulosti byla také vysvětlena.

k marketingu klubu

Ano, toto je oblast, která určitě vyžaduje pozornost a zaměříme se na ni ještě více. Na tomto místě stěží je možno podrobně vše rozebrat, a tak se k tomu ještě vrátíme samostatně.

Určitě nelze dokladovat jako „příklad“ chyby v této práci „velkou akci na konci loňského srpna ve Smetanových sadech“, kde jako jediný měl chybět fotbal. Klub měl vlastní prezentační den, aby ostatní sporty měly více prostoru. Nábor dětí a prezentace směrem k mládeži je z naší strany zajišťována na dobré úrovni. V práci s mládeží, kterou má na starosti spolek, jsme dlouhodobě na republikové špičce, ale vždy je co zlepšovat a nebráníme se ani novým nápadům, pokud jsou míněny dobře.

k mládežnickému areálu v Řepčíně a ženskému oddílu kopané

O tento areál se stará průběžně spolek v rámci svých možností, ale také s ohledem na aktuální plánovanou výstavbu v jeho okolí, která do určité míry již začíná možnosti rozvoje a účelnost investic limitovat. Areál je průběžně modernizován, v nedávné době proběhly dvě investiční akce. Bylo vybudováno hřiště s umělým trávníkem v roce 2019, v roce 2020 pak nové hřiště s přírodním trávníkem. Klub hledá varianty dalšího rozšíření mládežnického centra a modernizace sportovně-technického zázemí tak, aby dosáhlo úrovně top mládežnických akademií v České republice.

Spolek zajišťuje všechny oddíly a týmy s výjimkou týmů A a B, které zajišťuje akciová společnost.

Ženský oddíl kopané je součástí spolku Sigma, stejně jako ostatní oddíly, nemá vlastní subjektivitu nebo chcete-li „IČO“, vlastní účetnictví ani vlastní účet, hospodaří v rámci spolku. Pokud „obdrží dotace“, obdrží je spolek, stejně jako všechny ostatní dotace a s těmito spolek pracuje ve svém rozpočtu a na účtech. Už z podstaty věci nelze uvnitř spolku hovořit o nějakých půjčkách či „dočkání se nějakých financí“ apod. Každá dotace (a spolek jich zajišťuje poměrně značné množství) musí být vždy využita a vyúčtována v souladu s jejím účelem, opět spolkem. Pokud je dotace určena pro ženský oddíl, pak je taky takto použita. Podpora ženského fotbalu je úměrná možnostem spolku a spolek má zájem tuto aktivitu rozvíjet.

k sportovní a hráčské problematice, trenérská výměna

Tak tady se pustím na tenký led neb sportovní věci nikdy nekomentuji se zásadou, že každý má komentovat, pokud možno jen to, čemu opravdu rozumí. Předně co se týká aktuální výměny trenéra A mužstva. Toto rozhodnutí nebylo pouze sportovního ředitele Ladislava Mináře, ale celého představenstva, a to jednomyslné. S trenérem Václavem Jílkem, kterého si velmi vážím a nemohu než jen poděkovat za všechno, co pro klub udělal, jsme se sešli celé představenstvo a celá dozorčí rada v pátek 23. 2. 2024 před zápasem v Českých Budějovicích. Již tehdy nás informoval o určitých problémech, ale věřili jsme, že už to bude jinak. Bohužel se tak nestalo a po zápase v Budějovicích jsme se v pondělí 26. 2. 2024 sešli znovu celé představenstvo. Po zhruba 3hodinovém jednání jsme dospěli k tomuto závěru, a to i po řadě externích konzultací a porad. Téhož dne byly informovány i všechny ostatní orgány klubu. Od počátku jsme věděli, že kritice neujdeme, ať již trenéra ponecháme nebo jej změníme. Pro mě osobně, ale i pro ostatní, to bylo těžké rozhodnutí neb Vaška Jílka považujeme za jednoho z nejlepších trenérů a velmi významnou postavu v historii klubu.

Komentování hráčských odchodů a příchodů, stejně jako ostatní hráčské problematiky, ponechám povolanějším. Každopádně klub ve snaze o vyrovnaný rozpočet je nucen rozpočet vyrovnávat i příjmy z přestupů hráčů. Plnění tohoto úkolu zajišťuje sportovní ředitel a průběžně představenstvo informuje. Přál bych si, aby to s přestupy v budoucnu bylo jinak, ale to jsme u hledání nového investora či spíše mecenáše. Příjmy z přestupů, často přicházející postupně, jsou řádně zaúčtovány a jsou součástí rozpočtu klubu. Orgány klubu nemají žádné odměny či podíl z přestupů.

Příběhy jednotlivých hráčů zde nemohu komentovat, nebyl jsem u jednání, znám i jiné verze, než byly prezentovány, nelze odhlédnout od doby, kdy se měly odehrát a nechci se pořád někam vracet. Z právního pohledu jde o smluvní vztah, který se ne vždy podaří ke spokojenosti všech dojednat, a to proč se tak stalo či nestalo, může být interpretováno různě. Nějaké zatajování nabídek v dnešní době považuji za nereálné. Existuje vždy spousta komunikačních kanálů, aby se jakákoliv nabídka dostala k hráči či jeho agentovi, přičemž klub ani nemůže zabránit nabízejícímu, aby nabídku sdělil napřímo. Občas jsou nějaké informační šumy či nedorozumění, ale ty jsou dnes v záplavě informací všude. Většina hráčů má svého agenta, který jej zastupuje. Žádná hráčská žaloba mi není známa. Nebudu zde spekulovat ani o náladách či pocitech hráčů, trenérů či realizačního týmu. Stejně tak o tom, proč který hráč v historii klubu přišel či odešel a za jakých podmínek. Podrobně by se k jednotlivým případům mohl vyjádřit jen sportovní ředitel, ale celá řada z nich jsou již jen historií, ke které asi nemá rozumný smysl se pořád vracet.

Chci se držet faktů, ač dostávám také spoustu různých neověřených informací.

Co je nesporným faktem je to, že se klub Sigma řadí dlouhodobě do první stovky evropských klubů, kteří vychovají fotbalisty od žákovského věku až do zařazení do profesionálního fotbalu (v ČR druhé místo za Spartou).

Závěrem nabízím panu novináři Michalu Kvasnicovi, že se s ním rád sejdu, ostatně doposud mě ani nekontaktoval, ač jinak podle jeho sdělení už kontaktoval spoustu jiných lidí z okolí klubu. Přestože mě mrzí, že našemu klubu neposkytl ani základní možnost se vyjádřit, tak to jde napravit. Můžeme společně probrat obávané „kostlivce“, popovídat si o různých starých historkách kolem klubu, uvést je třeba na pravou míru a věřím že nakonec třeba najdeme i nějaký model spolupráce ku prospěchu klubu, fanoušků i čtenářů významného sportovního deníku namísto zbytečné konfrontace. A předem slibuji, že mu budu přátelsky vykat.

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda představenstva

Další články