• Klub

Odpovědi ke kauze Blaťák. Stanovisko předsedy představenstva Petra Konečného

  • 28. 3. 2024

Věřím, že pořád existuje dost fanoušků, které zajímá skutečný stav věci, nikoliv jen pomluvy, lži, fámy a dezinformace, které měly vyvolat a také vyvolaly poškození našeho klubu a vztek a znepokojení nejen u fanoušků, ale i u veřejnosti. Tímto stanoviskem se snažím nejen poskytnout potřebné informace, ale i vyhovět volání fanoušků po odpovědích na otázky. Chci věřit, že toto opakované volání není jen prázdným heslem, a že si tedy odpovědi všichni ti, kdo po nich volají a požadují je, přečtou.

Rozumím tomu, že jsou fanoušci naštvaní a kriticky se vyjadřují tak, jak se vyjadřují. Na jejich místě bych často reagoval podobně, ovšem za situace, kdyby to, co je postupně účelově zveřejňováno, bylo aspoň trochu pravdivé.

Nejednalo se o jednoduchou práci vrátit se takto do minulosti a znovu shromáždit všechny dokumenty, ale chci věřit, že tato práce, nebyla zbytečná.

Až se všechno objasní, tak věřím, že bude možno poukázat i na Ty, kteří se takto účelově poškozujícím způsobem zachovali, a to navíc přesně v době, kdy klub vede jednání s potenciálním novým partnerem.

Přáli bychom si, aby se situace uklidnila, k čemuž se snažíme přispět mimo jiné maximální informovaností o věcech, které v minulosti proběhly.

Možná to bude i trochu dlouhé nudné čtení, ale fakta a ověřitelné informace obvykle nebývají tak stručné a čtivé jako lži a pomluvy.

Budu se snažit držet prokazatelných faktů, které můžeme kdykoliv doložit a odkazy na přílohy dokládáme, i když s odstupem času je to někdy složitější.

Porovnání fakt a dokumentů s lživými tvrzeními a dezinformacemi by mělo být dostačující pro pochopení, proč dostane pan Vlastimil Blaťák (cíleně nepíšu slovo novinář neb bych si nedovolil tuto osobu takto zařadit, abych se nedotkl těch, kteří tuto práci dělají poctivě a profesionálně) příležitost, aby své cílené pomluvy, lži a nesmysly měl možnost obhájit před soudem, neb všechno má své meze. Osobně nevěřím ani tomu, že by tak činil jen z nevědomosti či neznalosti. Jsem přesvědčen o tom, že pan Blaťák meze zákonného jednání překročil způsobem, který vybočil z toho, co by ještě bylo možno považovat za alespoň trochu normální, přiměřené a hlavně zákonné. Způsob, který zvolil, je pro mě překvapující i po odborné stránce, neb podle mého názoru s tak flagrantním pomlouváním a poškozováním práv v kvalifikované formě jsem se ještě nesetkal.

Umím/e snášet oprávněnou kritiku, ale ne cílené opakované lži a dezinformace. Důsledky bude ale muset nakonec nést vždy ten, který je vyvolal. Proto nezbývá než se obrátit na orgány k tomu určené, nechť vše posoudí, což bude také učiněno v nejbližších dnech po dokončení potřebných formalit a shromáždění všech důkazů, kterých je dostatek. Pokud tedy je někde uváděno, že je vyhrožováno soudy, pak mohu jen potvrdit, že se nejedná o vyhrožování, ale jen o informaci o tom, jaké budou skutečné další kroky.

Neobávám se ani trošku, že se jednotlivými případy budou zabývat orgány činné v trestním řízení, naopak požaduji maximálně přísné prošetření a vyvození z toho zákonných důsledků. Kdykoliv jsem připraven, stejně jako zcela jednotně ostatní orgány klubu, na prošetření spolupracovat a rádi poskytneme příslušným orgánům a soudu všechny dokumenty a potřebná vysvětlení.

Začnu tedy postupně k jednotlivým „kostlivcům“, když už se tak toto ne úplně přiléhavé označení vžilo….

„kostlivec rozprodej majetku klubu“

Opakovaně byl několik let klub veřejně obviňován a dehonestován, že rozprodává majetek. Věděli jsme, že to naprosto není pravda, ale prostě jsme to nechávali být s vědomím, že je to natolik veřejně ověřitelná informace, že každý, koho to opravdu zajímá, si to prostě může poměrně jednoduše zjistit a ověřit.

V uplynulých dnech, když již vše postupně přesáhlo rozumnou míru, tak jsme prokázali, že klub mimo běžné hospodaření žádný významný majetek od roku 2018 neprodal.

Stanovisko předsedy představenstva SK Sigma Olomouc, a. s.

Jen co jsme si dovolili se takto ohradit, přichází zcela nepravdivá „informace“ od pana Blaťáka, že „Klub žádný majetek v posledních šesti letech skutečně neprodal, protože už žádný neměl.“ Docela mě šokovalo, že někdo může vypustit tak zjevnou lež, kterou si každý může ověřit během pěti minut třeba nahlédnutím do katastru nemovitostí přes internet nebo si rovnou na katastr zajet a vytáhnout si výpisy z katastru na spolek i na akciovou společnost. Abych to zjednodušil oba výpisy jsem nechal na katastru vyzvednout a jsou tedy ke stažení zde

Příloha 1 Sigma výpis_z_katastru_nemovitostí akciova spol 20032024

Příloha 2 Sigma výpis_z_katastru spolek 20032024

Akciová společnost Sigma má jen nemovitý majetek minimálně v řádu nad 100 mil. Kč (tréninkové hřiště naproti bazénu, budova tělocvičny naproti severní tribuny, půl patra v severní tribuně, kde pronajímá provozovnu casinu, pozemky v Řepčíně). Lze tedy konstatovat, že bylo (a je) víc než co prodávat, ale po vyřešení problémů v roce 2017 a po převodu Androva stadionu na město v roce 2018 už akciová společnost nic významného ani nic nad rámec běžného hospodaření neprodala. Pro stručnost se nebudu vyjadřovat ke spolku, nejsem jeho předseda, ale i spolek má zjevně dostatek majetku pro plnění účelu své činnosti, zejména v areálu v Řepčíně, a také nic několik let nerozprodává.

Tedy věty typu „Tím jste dokončili všechny transakce, Sigmě už nic nezbylo – jen stadión.“ či „ Ano, pane předsedo, od roku 2018 již Sigma neprodala nic. Protože dávno dávno, i díky Vám, už vůbec nic neměla.“ či „Proč tak hloupým způsobem, říkáte, že klub od roku 2018 neprodal žádný majetek, když sám nejlépe víte, že žádný neměl?“ jsou jen lživým účelovým plácáním nesmyslů za situace, kdy jsou veřejně dostupné zcela jiné informace a nebyl problém si je opatřit. Ale o to přece zjevně asi ani nešlo tak jako i u dalších lživých tvrzení.

Nebudu se zde ani snažit poukazovat na to, kdo a jak se podílel na získání hlavní hrací plochy od rodiny Andrů, historického majetku od státu, výstavbě stadionu, kapitálových vstupech města, vyřešení problémů s oddlužením v roce 2017 a nakonec i na převodu Androva stadionu na město v roce 2018. Byla to letitá týmová práce mnoha lidí ve snaze udržet klub na dobré úrovni po všech stránkách. Někteří, co z klubu odešli, se sice opakovaně snaží připsat si velké či spíše veškeré zásluhy, ale jak už to bývá, největší zásluhy mají Ti, co o nich v podstatě nemluví. A těm nemohu nic jiného než poděkovat. Á propos stadion nebyl vybudován jen z prostředků z prodejů hráčů. Bylo by to fajn, ale není to tak jednoduché.

Pojďme k dalšímu „kostlivci“.

„kostlivec plná moc pro Ing. Gajdu z roku 2017“

Předesílám, že si Ing. Jaromíra Gajdy vážím za to, co pro klub v průběhu jeho historie udělal. Pan Gajda nebyl nikdy z ničeho obviněn, tedy ani z žádné korupce, a tedy ani nemohl potřebovat žádnou obhajobu. Mohu prohlásit, že jsem jej nikdy neobhajoval v žádné trestní věci, neb žádné trestní řízení proti němu nebylo nikdy vedeno. Pokud pan Blaťák uvedl: „Byl jste to Vy, kdo se před něj v klubu postavil, když byl obviněn z korupce, a byl jste to Vy, kdo ho hájil v trestní věci.“, tak to je naprostá lež, dehonestace a veřejná pomluva.

K větě „na základě zveřejněných informaci v tisku byl pan Gajda odstaven od rozhodování v klubu.“ se asi nemá cenu vyjadřovat, když to bylo v tisku, tak to tak prostě musí být, to přece ví každý.

Pro úplnost ještě uvádím, že „vlastníkem“ klubu jsou akcionáři (aktuálně jen dva, a to spolek cca 77% a město cca 23 %), kteří rozhodují na valné hromadě akciové společnosti jako nejvyšším orgánu společnosti. Valná hromada volí a odvolává dozorčí radu a dozorčí rada volí a odvolává představenstvo.

A ano, udělil jsem Ing. Gajdovi plnou moc dne 15.5.2017 (dokonce přímo na zasedání představenstva téhož dne) a udělil bych mu ji znovu, pokud by byl ve stejné pozici v rámci klubu klidně i dnes. K tomuto datu byl Ing. Gajda místopředseda dozorčí rady a předsedou výboru spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ z.s. jako největšího akcionáře společnosti. Ing. Gajda byl orgány klubu oficiálně pověřen řízením společnosti. Ze samotné plné moci je zřejmé, že plnou moc jsem mu neudělil ani sám (jednal jsem spolu s velmi váženou osobou místopředsedou představenstva Miroslavem Koutkem, ani za sebe, ale za SK Sigma Olomouc, a.s., a to jako představenstvem určenému vedoucímu pracovníkovi společnosti pověřenému jejím řízením (v poslední větě jen není výslovně napsáno slovo ředitel, nebylo to nezbytné). Pokud má někdo společnost řídit, musí mít nejen k tomu kompetence, ale pokud tyto neplynou přímo z funkce např. předsedy představenstva, ale ze zaměstnaneckého vztahu, jako v tomto případě, tak navenek musí být vybaven pro určité úkony i plnou mocí. Ač se to tomu, kdo se moc neorientuje v psaném textu, může zdát pouze jako plná moc „k rozhodování o majetku do 20 mil. Kč….“, tak ve skutečnosti byla tato plná moc omezena. Z třetího odstavce je zjevné, že zmocnění neplatí zjednodušeně pro nemovitosti, směnky, úvěry, půjčky, cenné papíry, obchodní podíly. Z ostatních ustanovení je zřejmé další podstatné omezení, a to pouze na smlouvy týkající se běžného hospodaření společnosti v rámci schváleného rozpočtu pro příslušné období, tj. rozpočtu projednaného a schváleného v představenstvu, ale i v dalších orgánech klubu. A co se týká částky 20 mil. Kč, tak u tohoto typu organizace pracující na úrovni 100 milionového ročního rozpočtu pro obdobnou pozici to není nijak mimořádná částka.

Rozhodně se nejednalo už dle textu o generální plnou moc. Již na valné hromadě dne 27.6.2016 (zápis je k dispozici veřejně ve sbírce listin u soudu a odkaz je i zde níže v tomto článku) doporučila valná hromada představenstvu volbu „osoby pověřené aktuálním vedením společnosti (klubu), jakož i vedením do budoucna“ v reakci na ukončení řízení klubu Ing. Josefem Lébrem. Kompetenci představenstva pro volbu takové osoby potvrdilo téhož dne i zasedání dozorčí rady, zápis taktéž veřejně k dispozici na webu soudu, stejně jako zápis z představenstva téhož dne, které rozhodlo o pověření Ing. Gajdy k řízení společnosti od 1.7.2016. Představenstvo 18.7.2016 výslovně schválilo smlouvu s Ing. Gajdou včetně udělení plné moci. Přítomni byli oba zástupci města v představenstvu. Představenstvo na svém zasedání dne 7.12.2016 rozhodlo o prodloužení do 30.6.2017 s výslovným uvedením, že plná moc platí i na toto další období, tedy zjevně plná moc nebyla nijak utajována a nedávalo by to ani smysl. Jednalo se o běžnou záležitost známou jak představenstvu (např. i třeba další zápis z 15.5.2017, který je k dispozici), dozorčí radě (předseda nebo místopředseda a někdy i členové dozorčí rady se mimo jiné účastní představenstva), tak i akcionářům (např. i z výroční zprávy společnosti). Všechny zápisy jsou k dispozici a určitě budou i doloženy příslušným orgánům a soudu. Vše je v zápisech. Zjevně nikdo nic neutajoval, nebyl důvod.

Nejednalo se o plnou moc udělenou členu statutárního orgánu, neb Ing. Gajda v té době nebyl členem představenstva, tedy se nejednalo o zmocnění mezi členy představenstva. Jednalo se o zmocnění pro vedoucího zaměstnance společnosti, který členem představenstva nebyl. Panem Blaťákem nepřiléhavě odkazovaná judikatura, kterou se snaží neuměle dovodit jakousi „neplatnost“ dávno ukončené plné moci tak nedává smysl, ale proč neozdobit své nesmysly a manipulace ještě odkazem na zjevně nepochopený judikát soudu. K nesmyslu, že by to mělo být uvedeno v ovládacích vztazích, se darmo vyjadřovat.

„A další problém pro Sigmu“ se píše v označení jednoho z článků či spíše výplodů pana Blaťáka, aniž by pak z textu vyplynulo, v čem přesně by měl ten problém spočívat. Ale těžko popsat problém, který neexistuje, tomu rozumím. A nakonec pak celý článek namísto smazání zjevného nesmyslu je pak závěrečnou (až neuvěřitelně absurdní) vlastní opravou „autora“ zcela popřen poté, co si autor konečně přečetl přílohy připojené pravděpodobně nějakým spoluautorem.

Co je ale hlavní, nerozumím tomu, proč někomu může vadit, že někdo jiný na svou odpovědnost udělí zmocnění jiné osobě v této pozici, navíc na základě rozhodnutí představenstva a dalších orgánů? Udělení plné moci je zcela zákonné a běžné. Problém by byl, kdyby zmocněná osoba s plnou mocí něco „vyvedla“, ale to se ani netvrdí a ani nemůže, neb Ing. Gajda se nikdy plné moci nezpronevěřil a jednal vždy řádně. Pan Blaťák v článku naznačuje, že „právě v tomto období dochází k masivnímu výprodeji nemovitého majetku klubu“, aniž by si dal práci a aspoň si smlouvy, které jsou veřejně dostupné, prošel a zjistil, že ani jedna nebyla na základě plné moci podepsána, a koneckonců ani nemohla, neb plná moc nakládání s nemovitostmi přímo vylučovala. Tedy opět jen zcela účelové nesmyslné manipulační náznaky, jako i v ostatních textech.

A utajování plné moci? Jaký smysl by měla utajovaná plná moc, není to už víc než „trošku“ absurdní? Vždyť plná moc se uděluje právě proto, aby se jí zmocněná osoba mohla vykazovat. A utajení toho, kdo byl pověřen řízením společnosti? Už jste někdy někdo pracovali ve firmě, kde bylo utajeno, kdo je pověřen řízením společnosti? Jaký by to mělo význam?

A vše jsme to tajili asi takto. Rozhovor s Petrem Konečným z roku 2019:

Zadlužit se už nechceme, říká šéf Sigmy. Jak je to s novým investorem?

Celá panem Blaťákem „nově senzačně získaná“ výroční zpráva 2016/2017 (včetně uvedení plné moci na str.5) ověřená auditorem je od 21.12.2017 zveřejněna ve sbírce listin u rejstříkového soudu:

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva prochází všemi orgány společnosti a schvaluje ji po projednání v dozorčí radě valná hromada (a to i za účasti osoby delegované zastupitelstvem města), když akcionářům (včetně města) se předkládá již s pozvánkou. V tomto případě valná hromada dne 20.12.2017 a delegování na tuto valnou hromadu učinilo zastupitelstvo města dne 19.12.2017.

Usnesení zastupitelstva města Olomouce 19. 12. 2017

Na str.19 výroční zprávy je výslovně uvedeno, kdo se se zprávou a kdy seznamuje.

Úplně stejná auditovaná výroční zpráva i z roku 2017/2018 (opět na str. 5 odkaz na plnou moc) je od 10.1.2019 zveřejněna ve sbírce listin u rejstříkového soudu, a stejně tak výroční zpráva 2018/2019 (str.5) je zveřejněná u soudu 2.1.2020. Tedy všechny tyto zprávy se podařilo "utajeně" zveřejnit včetně výslovného odkazu na plnou moc na webových stránkách rejstříkového soudu.

Pokud někdo hned pod nadpisem článku uvádí, že „Plná moc, kterou Petr Konečný z pozice místopředsedy představenstva olomoucké Sigmy udělil v roce 2017 Jaromíru Gajdovi, a zmocnil jej tak k veškerým jednotlivým transakcím s majetkem klubu do 20 milionů korun, je podle judikátů Nejvyššího soudu protiprávní, a tudíž neplatná. Její existenci navíc nezmiňují Výroční zprávy akciové společnosti, a zřejmě tedy měla zůstat zatajena veřejnosti i akcionářům.“, aby pak autor tohoto blábolu zjistil, že plná moc byla uvedena hned v několika výročních zprávách (jednu si „senzačně“ sám dal do přílohy) mimo jiné několik let zveřejněných ve sbírce listin na webových stránkách soudu, pak celý článek (poté co si asi tu výroční zprávu po zveřejnění přečte) pan Blaťák, tj. pan VB, opraví notickou „EDIT: Ve výroční zprávě je plná moc zmíněna na straně 5. V kapitole o ovládacích vztazích chybí. Úprava VB 24.3.2024 ve 23:42“, která zcela popírá původní smysl toho, co chtěl sdělit, to je fakt skvělá profesionální práce. Nebylo by lépe, aby si pan Blaťák ten článek i přílohy aspoň přečetl ještě před publikací, a ne až po ní?

Každopádně (bez legrace) vyjádření pana Blaťáka porušila nejen práva na ochranu osobnosti, ale i poškodila práva akciové společnosti a dalších osob, tak uvidíme, jak to posoudí Ti, kteří jsou k tomu ze zákona oprávněni.

Jedna věc je ale přece jen pravdivá. Ano, doznávám se, k tomu, co uvedl, „že až na čestné výjimky se všechny smlouvy uzavíraly ve Vaší právní kanceláři.“ Je tomu tak a půjdu ještě kousek dál, nevím ani moc o těch čestných výjimkách. Naše kancelář zastupuje klub SK Sigma od roku 1998. A ještě před tímto rokem (informace pro ty, kdo mají rádi historii) jsem pracoval v advokátní kanceláři Jiřího Audy, která zastupovala pana Andra při restitucích a převodu části pozemku hlavního hřiště na klub Sigma a následně i klub Sigma. Všechny smlouvy naše kancelář vždy připravuje na základě odpovídajících podkladů a vůle klienta vyjádřené příslušnými orgány klubu. A pokud uvádím kancelář, tak ne vždy se jedná o přímý výkon této a jiné práce mojí osobou, ale velmi často i dalšími advokáty naší kanceláře.

A teď hurá k dalším „kostlivcům“

„kostlivec Byty hráčů“

Vraťme se tedy do roku 2015. Pokud slovo „procesoval“ ve větě „Tak již v roce 2015 jste procesoval kupní smlouvu, kterou jste vytvořil Kostlivce Byty hráčů. Tehdy spolek – podotýkám spolek, který vlastní akciovou společnost! – prodal…..“ znamená sepsal kupní smlouvu, pak ano. Doznávám se, naše kancelář tuto smlouvu sepsala 3.6.2015 a osobně jsem na ní ověřil podpisy. V té době jsem byl řadový člen spolku, nebyl jsem ani ve výboru. Tedy o samotném prodeji a jeho parametrech jsem nikdy nerozhodoval a ani rozhodovat nemohl. Spolek se řádně rozhodl „byty“ (používám označení pana Blaťáka, ale byty to nebyly) prodat a k ujednání ceny si nechal zpracovat znalecký posudek a k prodeji došlo za cenu stanovenou znalcem.

Znalecký posudek z 21.4.2015 ocenil předmět prodeje na 3.590.000,-Kč, a za tuto cenu byl prodej realizován. Ve věci byl ještě zpracován pro daňové účely po prodeji posudek Ing. Šímy ze dne 29.10.2015 číslo posudku 4552-351/2015 s oceněním ke dni 30.6.2015 na cenu zjištěnou, která vyšla nižší.

Naše ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KONEČNÝ s.r.o. smlouvu pouze sepsala dle zadání klienta – spolku. Na rozhodnutí se advokátní kancelář nepodílela.

Pan Blaťák tedy obviňuje konkrétní osobu/y z prodeje za „třetinovou cenu oproti té, která byla v té době obvyklá na trhu.“ A to ještě osobu, která o prodeji ani nerozhodovala a smlouvu nepodepisovala.

Dále srovnání s „byty“ v jižní tribuně je naprosto nesmyslné. Základní problém je v tom, co se prodávalo v domě U Stadionu 8 a co se prodávalo v jižní tribuně, přičemž ani do detailu neřeším, že v jižní tribuně není kolaudován ani jeden byt, tedy ani tam se žádný byt prodávat nemohl.

Především ovšem „byty hráčů“ v domě U Stadionu 8 ve skutečnosti byly a jsou „jiný nebytový prostor“, jak je i z předkládané smlouvy zřejmé. Panu „znalci Blaťákovi“ to však není ani trošku divné. Vůbec přece není potřeba se zatěžovat tím, že se při prodeji jednalo o nebytové prostory, které byly 16 let používané jako ubytovna, měly sice sprchové kouty s umyvadlem a WC, ale např. kuchyňku či ostatní vybavení společné na chodbě ve společných prostorách a předmětem prodeje byly i jednotky typu sklad. Kdo někdy bydlel v bytě i v ubytovně, asi ví, jak moc velký je to rozdíl.

Zde je odkaz na stažení znaleckého posudku soudního znalce Ing. Jana Šímy ze dne 21.4.2015 číslo posudku 4335-134/tedy nikoliv domnělých 17.000,-Kč/m2. Nic nebránilo si posudek vyžádat, zvlášť když smlouva na posudek výslovně odkazuje. Ověřoval jsem to znovu i u znalce, na závěrech posudků zcela trvá a považuje je za správné.

Příloha 3 Sigma znalec Sima ubytovna pri prodeji 4335-134-15 21042015

Zde je k dispozici celá kupní smlouva:

Příloha 4 Sigma Olomoucká diecéze - kupní smlouva ubytovna 03062015

Celý prodej byl řádně schválen výborem spolku dne 12.5.2015 a 26.5.2015 (obou schůzí se účastnili i členové kontrolního výboru). Zápisy č. 8/2015 a 9/2015 včetně pověření k podpisu smluv jsou k dispozici a budou předány příslušným orgánům.

V bodě 4 zápisu z 12.5.2015 a v bodě 1 a 2 zápisu z 26.5.2015 jsou vysvětleny i důvody, proč se spolek tehdy rozhodl odprodat ubytovnu, tj. potřeboval zdroje pro zajištění rekonstrukce západní tribuny jako nezbytné podmínky pro konání fotbalového ME 2015 i v Olomouci na Andrově stadionu. Prostředky z prodeje ubytovacího zařízení byly tedy vloženy do jiné nemovitosti – do rekonstrukce západní tribuny. Bez této rekonstrukce by prostě ME 2015 v Olomouci nebylo. Na ubytovnu byla uzavřena nájemní smlouva ve prospěch klubu Sigma, kupující ubytovnu vlastním nákladem zrekonstruoval a je, jak bylo od počátku dohodnuto, užívána Sigmou dodnes.

„kostlivec prodej pozemků „umělka“

K tomuto jsem se vyjadřoval už v předchozím příspěvku ze dne 11.3.2024, který je veřejně k dispozici na stránkách klubu.

Stanovisko předsedy představenstva SK Sigma Olomouc, a. s.

Psal se rok 2016. Významný akcionář Josef Lébr poměrně překvapivě mimo jiné ze zdravotních důvodů ukončil na zasedání představenstva 7.6.2016 svoje působení předsedy představenstva a zůstal řadovým členem představenstva. Podrobnosti tohoto ukončení jsou léta dostupné veřejně v dokumentu ve sbírce listin naší akciové společnosti u rejstříkového soudu.

Zápis z jednání představenstva 7. 6. 2016

Na valné hromadě dne 27.6.2016 Ing. Lébr ukončil úplně své členství v představenstvu a současně oznámil, že má zájem skončit i jako akcionář a nelze tedy ani počítat s další pomocí s financováním klubu. Přitom řadu let financování zajišťoval, za což mu patří dík. Velmi podrobně je vše popsáno v zápise z valné hromady, který je taktéž už od roku 2016 veřejně dostupný ve sbírce listin naší společnosti obchodního rejstříku u soudu.

Zápis a usnesení z valné hromady 27.6.2016

Současně v souladu s tím, co již před tím Ing. Lébr avizoval, požádal o řešení vypořádání závazků vůči němu a jeho společnostem (zejména půjček v řádu 62 mil.Kč + příslušenství - úroky). Konkrétně tehdy mimo jiné uvedl „že zváží svoje další působení v klubu a jeho rozsah, když k uvážení tohoto využije nejbližší období několika měsíců, ve kterém se pokusí připravit také vlastní návrh koncepce klubu a jeho organizace a financování do budoucna z jeho pohledu jako akcionáře společnosti a pokusí se také jednat s dalšími potenciálními partnery, jakmile mu to zdravotní stav umožní“. Již tehdy byla sdělena jako jedna z variant možnost převodu jím ovládaných akcií, a to i případně na potencionálního nového akcionáře, který by se mohl postarat o další financování. Ono totiž paralelně také probíhala poměrně složitá a nepředvídatelná jednání o vstupu nového akcionáře, který mimo jiné požadoval před vstupem dořešení převodu Androva stadionu na město (což byl i požadavek města, jak je zřejmé i ze zápisu z valné hromady), a hlavně požadoval oddlužení společnosti včetně vypořádání s Josefem Lébrem, se kterým jednal i o možnosti převodu akcií. Byl v tom ale tzv. zakopaný pes, tedy aby akcionář vstoupil a pomohl s financováním klubu, požadoval klub zcela oddlužený (stejně jako kterýkoliv jiný zájemce), ale k tomu, aby se klub prve oddlužil, bylo třeba zajistit finanční prostředky na oddlužení. Ty by byly ideální od nového akcionáře, což samozřejmě nebylo možno předpokládat a ten je dát nechtěl, neb nechtěl hradit dluhy z předchozí činnosti atd. Už přímo na valné hromadě 27.6.2016 za účasti všech akcionářů, tj. i statutárního města Olomouc, a také na téhož dne konaných jednáních dozorčí rady a představenstva společnosti, se začaly probírat celkové potenciální závazky klubu (přes 70 mil. Kč + přísl.) a možnosti jejich řešení (i za účasti zástupců města), jakož i možnosti dalšího průběžného financování klubu. Do toho všeho se v sezoně 2016/2017 řešil návrat do 1. ligy, což je zase jiný příběh, ale nepochybně i splnění tohoto cíle si vyžádalo finanční prostředky a omezilo možnosti získávání prostředků z přestupu hráčů, televizních práv, od partnerů apod.

Zápisy z dozorčí rady i představenstva jsou zveřejněny taktéž už několik let ve sbírce listin obchodního rejstříku:

Zápis ze zasedání dozorčí rady 27. 6. 2016

Zápis ze zasedání představenstva 27. 6. 2016

V druhé polovině roku 2016 postupně vznikla poměrně kritická situace, kdy bylo zjevné, že k dokončení vstupu nového akcionáře tak rychle nedojde, pokud vůbec, a určitě ne před dořešením celkového oddlužení.

Stejně tak bylo zřejmé, že ani k převodu Androva stadionu na město nedojde v nejbližší době (převod byl nakonec dokončen až v roce 2018), tedy ani zde nebylo možno očekávat zdroje pro další financování, oproti původním záměrům.

Zdroje v potřebné výši nebylo možno očekávat ani z případného přestupu hráčů hrajících v 2. lize.

Bylo zcela zjevné, že stávající stav financí po poměrně nečekaném odchodu Josefa Lébra (a ukončení poskytování financí z jeho strany) a za dané konstelace nemůže stačit ani na běžný provoz, natožpak na oddlužení, navíc za situace plánovaného postupu do 1. ligy, o který tehdy A mužstvo úspěšně bojovalo a byl samozřejmě spojen s dalšími náklady. Bylo třeba neprodleně zajistit prostředky nejen pro oddlužení klubu, ale hlavně v podstatě okamžitě pro běžný provoz včetně zajištění výplat hráčů a zaměstnanců, ale i pro úhradu dalších splatných provozních závazků. Škody, které mohly vzniknout při nedostatku peněz, a tedy pozdním či žádném hrazení, mohly být v podstatě nedozírné.

Z dlouhodobějšího pohledu problémy, které mohly vzniknout při nedořešení vypořádání s Josefem Lébrem taktéž nebylo možno podceňovat, byť se choval velmi vstřícně (za což mu patří dík), ovšem v mezích postupného ukončení svého působení v klubu.

A všechno to mohlo mít samozřejmě vliv i na řešení převodu Androva stadionu na město, který se tehdy už vyjednával.

Ani na podzim 2016 se nenaplnil původní záměr Josefa Lébra k možnému zajištění financování klubu s jeho pomocí prezentovaný v červnu 2016 na valné hromadě.

Klub samozřejmě také nechtěl, aby „neoddlužení“ bylo důvodem pro ukončení jednání s potencionálním zájemcem či zájemci o kapitálový či jiný vstup jako určité další naděje do budoucna.

Situace byla opakovaně analyzována, čas běžel, avšak bylo zřejmé, že bez nějakého rázného kroku se není možné z této situace dostat a že s postupem času se vše bude jen zhoršovat či se stane neřešitelným. Klub byl tehdy v určité pasti, ze které se dalo uvolnit jen tím, že prostě si jako zvíře polapené v pasti ukousne kousek končetiny, aby se uvolnilo a přežilo. Zvažovaný a v orgánech klubu opakovaně projednávaný prodej celého pozemku pod hřištěm s „umělkou“ by situaci vyřešil, ovšem pro zajištění maximální výnosnosti a hospodárnosti tohoto prodeje (včetně vyjednání udržitelnosti hřiště „umělky“ ještě asi 4 roky po prodeji) bylo třeba dostatek určitého (ne zcela krátkého) času, který už ale moc nebyl. Klub se nechtěl dostat s prodejem takto velkého kvalitního pozemku pod větší tlak, než bylo nezbytné.

Nebylo na co čekat, bylo třeba konat, a to nalezením v podstatě velmi rychlého zdroje dofinancování nejnutnějších záležitostí, aniž by se společnost dále zadlužila, tedy najít zbytný okamžitě prodejný majetek a zájemce o něj. Po řadě jednání se podařilo vyjednat v podstatě nejrychleji realizovatelný prodej neužívané zanedbané části „špice“ pozemku u „umělky“ vedle depa dopravního podniku, na který se nevztahovala udržitelnost „umělky“, a který byl 30.9.2016 geometrem formálně oddělen a v říjnu 2016 toto oddělení zapsáno do katastru. Dne 23.11.2016 byl znalcem Ing. Janem Šímou zpracován znalecký posudek č. 5024-392/2016, který stanovil obvyklou cenu tohoto pozemku částkou 9.500.000,-Kč.

Znalecký posudek je zde:

Příloha 5 Sigma prodej Petrle znalecký posudek 23112016

O prodeji se vědělo a bylo jednáno ve všech orgánech klubu i navenek, ale mimo Ing. Petrleho, zejména s ohledem na potřebu okamžitého vyplacení kupní ceny a návaznost pozemku na jeho nemovitosti v sousedství i typ pozemku, jiná nabídka od nikoho nebyla učiněna.

Představenstvo za této situace dne 7.12.2016 po projednání s dozorčí radou schválilo odprodej pozemku za cenu obvyklou dle zpracovaného znaleckého posudku z 23.11.2016 s tím, že k prodeji dojde, „pokud nebude jiná možnost, jak zajistit financování I. čtvrtletí 2017“.

Jiná možnost se nakonec nenaskytla. Za částku dle znaleckého posudku byl proto pozemek následně prodán Ing. Petrlemu, a to kupní smlouvou ze dne 12.1.2017 (podepsanou kupujícím v pátek 13.1.2017) a doručenou katastrálnímu úřadu v pondělí 16.1.2017 (data pro ozřejmění potřebné rychlosti prodeje)

Celá kupní smlouva je zde:

Příloha 6 Tomáš Petrle - kupní smlouva 12012017 13012017

Z kupní smlouvy je zřejmé, jak byla postupně poměrně rychle placena kupní cena s první splátkou v podstatě ihned po podání návrhu na katastr. Je třeba také vidět, že nebylo jednoduché zajistit kupce, který celou kupní cenu má k dispozici a nepožaduje její úschovu do doby zavkladování na katastru, když rychlá úhrada byla jedna z podmínek.

Proč a za jakých podmínek po několika letech Ing. Petrle prodal část svého pozemku společnosti Rezidence Kašparova s.r.o., tak to je jejich věc, nikoli klubu. Kdo se ale zabývá nemovitostmi, ví, jak rozdílná může být cena obliby a nezanedbatelný vliv měla i doba mezi oběma prodeji v návaznosti na růst cen nemovitostí. Toto jsme si ověřovali sami i prostřednictvím veřejných dat i u znalce, ale to by vydalo na samostatný další rozbor. Ovšem pokud by se čekalo, tak by rostly nejen ceny nemovitostí, ale i nedořešené pohledávky a úroky a náklady s tím spojené, a samozřejmě také další naznačené problémy.

Prodej Ing. Petrlemu byl opakovaně projednáván a řádně schválen orgány klubu, včetně zástupců města, které mělo své zastoupení jak v představenstvu, tak i v dozorčí radě akciové společnosti a byl uskutečněn za cenu dle znaleckého posudku.

Prostředky z tohoto prodeje klubu umožnily kritickou situaci vyřešit v reálném čase a otevřely časový prostor pro další jednání a hledání řešení, které se nakonec podařilo dovést do konce.

Dozorčí rada na svém zasedání 20.1.2017 byla mimo jiné informována o zrealizování tohoto prodeje Ing. Petrlemu. Zápis je k dispozici a bude poskytnut příslušným orgánům.

V zápise jsou zachyceny i tehdy aktuální závěry jednání se zájemcem o akcionářský vstup a jeho podmínkách.

Již tenkrát byla dozorčí rada informována o požadavku Josefa Lébra na vyrovnání půjček mimo jiné jako podmínky pro převod akcií na spolek v podstatě za symbolickou cenu oproti ceně nabytí.

Dozorčí rada i za účasti zástupců města výslovně uložila představenstvu zahájit okamžité kroky a připravit podmínky pro oddlužení společnosti (prodejem zbytného majetku = „umělky“).

K provedení úkolů od dozorčí rady se sešlo představenstvo dne 31.1.2017, a to i za účasti členů dozorčí rady, zejména pak primátora jako předsedy dozorčí rady.

Následně byla zveřejněna nabídka na prodej pozemku pod hřištěm „umělkou“, včetně podmínky umožnění užívání „umělky“ ještě do konce srpna roku 2021 vzhledem k její „životnosti“, dotačním podmínkám a sportovním potřebám klubu, než se vybuduje „umělka“ nová. Bylo vycházeno ze znaleckého posudku, který již byl zpracován.

Představenstvo se znovu sešlo 17.2.2017, opět i za účasti členů dozorčí rady, a to za účelem vyhodnocení všech 3 nabídek, které byly v mezidobí učiněny. Jako jednoznačně nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti REDSTONE REAL ESTATE a.s., která projevila zájem o koupi těchto pozemků na svoji dceřinou společnost ZRG Czech, s.r.o. (od 2.10.2018 Rezidence Kašparova s.r.o.), a která s nabídkou 62.000.000,-Kč oproti druhé nabídce v pořadí (od firmy Gemo) byla o částku značně přes 20 mil. Kč vyšší. S firmou Gemo bylo jednáno i po nabídce Redstone, zda nemá zájem nabídku ještě zvýšit, ale tato zájem za cenu vyšší již neměla. Společnost Gemo nabízela slušnou cenu, v podstatě částku odpovídající znaleckému posudku, který byl k dispozici od prodeje Ing. Petrlemu. Avšak přestože se tedy mělo jednat o prodej za cenu, za kterou dle pana Blaťáka pozemky „nebyly v té době k sehnání ani v příhraniční vesnici“ či dokonce o „třetinovou cenu“, tak kupodivu nabídka nebyla zvýšena a jiný zájemce se této ceně ani nepřiblížil, ač prodej měl poměrně velkou publicitu.

Nabídka Redstone byla veřejně známa, ale nikdo už větší nabídku neučinil. Redstone navíc souhlasila i s užíváním „umělky“ po prodeji do konce srpna 2021, tedy ještě po dobu 4 let a současně přislíbila přispět k dojednání souvisejícího vyrovnání se s Josefem Lébrem (i za pomoci banky CREDITAS, která prováděla úschovu kupní ceny), včetně dohody o nepožadování úroků či dalších požadavků a také převedení akcií Josefa Lébra na spolek za předem dohodnutých podmínek (mimo jiné v podstatě za relativně symbolickou cenu). Obojí bylo pro klub velmi hodnotné a obojí Redstone dodržela. Nikoli náhodou dne 21.4.2017 došlo k podpisu jak kupní smlouvy na Redstone, tak i dohod o vypořádání s Josefem Lébrem včetně dohody o převodu jeho akcií na spolek, a to i za účasti zástupce města.

Celá kupní smlouva je zde

Příloha 7 Sigma umelka kupni_smlouva_ZRG_Czech 21042017

Všechny tyto dokumenty i nad rámec zde zveřejněných poskytneme příslušným orgánům, zejména pak zápisy ze zasedání představenstva ze dne 31.1.2017 a 17.2.2017, když o všech nabídkách a připravovaných smlouvách (včetně ceny) samozřejmě byly informovány všechny orgány společnosti včetně zástupců města v těchto orgánech.

Prodej tohoto pozemku nakonec postačil k úplnému vypořádání s Josefem Lébrem, jak co do jeho všech pohledávek a příslušenství, tak i co do vypořádání nabytí jeho akcií spolkem, které byly převedeny na spolek (byť s určitými podmínkami) a spolek je od té doby má beze změny ve svém vlastnictví. Ing. Lébr zůstal členem spolku a je aktuálně i členem výboru spolku.

Aktuálně jsme požádali soudního znalce Ing. Šímu o prověření tehdejší ujednané kupní ceny, která byla ujednávána na základě jeho posudku, a to i s využitím odborného software s aktuálními daty. Výstup ze dne 26.3.2024 (cca 48 mil. Kč) zveřejňujeme zde

Příloha 8 Sigma znalec Sima Report umělka 26032024

Zjevně tedy byl pozemek prodán za víc než tehdejší obvyklou cenu, a to i podle aktuálního prověření se znalostí již realizovaných srovnávacích prodejů dle statistických dat.

„kostlivec posilovna“ aneb další prodej z roku 2017

Tímto v podstatě posledním nezbytným prodejem se představenstvo zabývalo v roce 2017 v návaznosti na potřebu dofinancování konce roku 2017 a začátku roku 2018 zejména v návaznosti na postup do první ligy. Vzhledem k předchozí účasti v druhé lize nebylo ještě možné dofinancování z televizních práv či přestupu hráčů, tedy nezbylo než sáhnout k tomuto kroku. Jako „nováček“ ligy jsme v roce 2018 měli velmi úspěšné období zakončené postupem do 4. předkola Evropské ligy, které vyvrcholilo zápasy se Sevillou. Ale holt všechno něco stojí.

Je třeba dodat, že původně byl v té době zvažován prodej jednotky s casinem ve stejné budově na stejném patře. Postupně se ale ukázalo, že „jednotka casino“ je velmi účelově postavená, a navíc dlouhodobě pronajatá, což by zbytečně ovlivnilo prodejní cenu. Olomoucká diecéze církve čsl. husitské ale nakonec usoudila, že nemá zájem vlastnit jednotku, kde je provozováno casino, ale v rámci prohlídky projevila zájem o posilovnu a učinila na ni po svém uvážení nabídku. Po prověření bylo zjištěno, že se jedná o velmi dobrou nabídku. Přitom posilovna tam zůstávala zachována, dále mohla sloužit i hráčům, a navíc bylo konstatováno, že určitý potenciál skýtá tělocvična naproti severní tribuny pro vybudování vlastní klubové posilovny speciálně vybavené pro potřeby hráčů a uzavřená pouze pro jejich potřeby, což je i aktuální stav. Posilovna byla prodána kupní smlouvou ze dne 29.11.2017 jako jiný nebytový prostor za částku 10 mil.Kč. Tento jiný nebytový prostor nelze poměřovat běžnými byty nebo nebytovými prostory s plným vybavením neb se zde sice jedná o „hodně“ m2, ale velmi atypických, min. vybavených, když ostatně tyto prostory jsou z větší části veřejně přístupné. Celá kupní smlouva ze dne 29.11.2017 je zde.

Příloha 9 kupni_smlouva_Olomoucka_dieceze_cirkve posilovna 29112017

Aktuálně jsme požádali soudního znalce Ing. Šímu o prověření tehdejší ujednané kupní ceny, a to i s využitím odborného software s aktuálními daty. Výstup ze dne 25.3.2024 (cca 8 mil. Kč) zveřejňujeme zde:

Příloha 10Sigma znalec Sima Posilovna cenový report 25032024

Zjevně tedy byla posilovna při prodeji za 10 mil.Kč prodána za víc než tehdejší dle soudního znalce obvyklou cenu (cca 8 mil. Kč).

„SVJ Jižní“

Co tam máme dále….. aha, musím se ještě vyjádřit k „nejzávažnějšímu“ bodu – kauze žaloby Jiřího Kubíčka proti „svému“ společenství vlastníků jednotek Jižní tribuna (SVJ). Na tom, co jsem uvedl, nemíním nic měnit, byla to jen zcela pravdivá objektivní fakta. Není se za co omlouvat.

Navíc mohu aktuálně dodat, že zamítavý rozsudek je pravomocný a máme jej k dispozici. Proč to pan Blaťák, resp. jeho „neznámý“ poradce, považuje za nejdůležitější, je asi nasnadě.

Vůbec bych to ani nezmiňoval, kdyby to neuvedl pan novinář Kvasnica, kterého jsem rozhodně já o tomto sporu neinformoval, neb by mě ani nenapadlo, že může nějak významně souviset s klubem. Uvedl jsem vše jen v nezbytném faktickém rozsahu, nepřesahujícím rozsah, v jakém to uvedl tento novinář.

A pokud někdo chce eufemisticky označovat zcela zbytečně podanou žalobu k soudu proti „svému“ SVJ jako (svou) „prostou procesní chybu“, pak ano, zůstaňme raději u toho. Tyto záležitosti se týkají SVJ, popřípadě správce, kterého si toto SVJ zvolilo (městská akciová společnost Správa nemovitostí Olomouc, a.s.), nikoli klubu, a proto na tomto místě (předpokládám) nezasluhují více pozornosti. Koneckonců rozhodne soud a tím se tam situace vyjasní, ale pro klub to nemá většího významu. Bohužel celé dění kolem SVJ Jižní tribuna je jako ze známého českého filmu „Vlastníci“. Třeba bude natočeno olomoucké pokračování.

K ostatním lžím a nesmyslům páně Blaťáka se prozatím nebudu vyjadřovat, když ostatně některé odpovědi či rozbory ani nelze bez dalšího zveřejnit. Mohli bychom narazit i na určitou ochranu osobních údajů a informace a také by se nemuselo jednat již jen o fakta, jak jsem slíbil, ale i o určité úvahy a pohledy.

Pokud by mi podobné otázky položil při „dělání své práce“ novinář nebo osoba, která má opravdový zájem o věc, rád na všechny (v míře abych neporušil předpisy) odpovím, ale zde se nejedná ani o jednu z těchto variant.

Určitě ale nic neopomenu v oficiálním podání ať již trestního oznámení a popř. i soudní žaloby.

Pan Blaťák bude mít určitě dost příležitostí k vysvětlení, proč veřejně učinil nesmyslná, účelová, a hlavně nepravdivá pomlouvačná tvrzení s neoprávněným poškozením cizích práv. Čeho přesně se tím případně dopustil a s jakými následky bude na oficiálním posouzení jiných k tomu oprávněných….

Všem, kteří dočetli až sem děkuji za pozornost.

Všem, kteří se nad tím, co si přečtou zamyslí a kriticky to budou posuzovat a vyhodnocovat spolu s předkládanými fakty, těm patří můj dík dvojnásobný.


Petr Konečný, předseda představenstva SK Sigma Olomouc, a. s.

Další články